TEXTER

Sammanställning av artiklar från Kamrattidningen Bocken  och årsskriften Bocken (bok från 1960-61) som berör Hälsinge regemente på Mohed.

Det finns fler artiklar som berör Mohed och regementet, men jag har valt ut dessa i min förteckning.
Alla artiklar är inte utskrivna men jag satte stopp efter 50 st.   

Källa: Kamrattidningen Bocken

Bocken 1938 

Artikel: UR MINA TIDIGASTE MOHEDSMINNEN   
Av: Erik Söderhielm
Innehåll: Om Mohed. Ankomsten till Mohed som volontär. Om Nathan Söderblom, Carl Bror Munck och Hahn.
Bild:
Generallöjtnant Carl Bror Munck, chef för Kungl. Hälsinge regemente 1882-1893
     :
Barackerna å Mohed (bilden i ansl. till en dikt)
Artikel:
ÄRKEBISKOP SOM VÄRNPLIKTIG
Av: Bengt Jonzon
Innehåll:
Förre korpralen och kyrkovaktmästare berättar för Bengt Jonzon. 

Bocken 1939 

Bild: Generalmönstring vid Mohed 1894
Artikel:
FÖRORD AV ÖVERSTE G. EHRENBORG
Innehåll: 
Om Kamratföreningens årsmöte. Beskrivning av Mohed.
Bild:
Per Ers mor. Fotot togs 1907 (83 år)
Dikt
: Av Mohedingen ”Per Efraim”

Artikel:
BACKFOLK – FRÅN LÄGERLIVETS DAGAR PÅ MOHED I SLUTET AV 1800-TALET
Läs artikel>>> 
Av: Signe Källman
Innehåll:
Om Orres Kristin, Kersti och Kvist-Brita
Program:
Program vid Hälsinge regementes kamratförenings årsmöte å Mohed söndag 13 aug. 1939. 

Bocken 1940 

Artikel: MÖTE PÅ MOHED
Läs artikel>>>  
Innehåll: Beskriver hur en gammal hälsingeknekt upplevde inryckningen på Hälsinge regemente. Pampigt!
Dikter:
Revelj, Brevet, Hustrun
Artikel:
MINNEN FRÅN HÄLSINGE REGEMENTE TILL GEFLE MUSEUM
Ang Gefle nya museum som öppnas under innevarande höst. Avd. finns rörande Kung. Hälsinge regemente och dess historia. Regementet har egna museala samlingar förvarade i soldattorpet.
Läs artikel>>>
Artikel:
HÄLSINGE REGEMENTE PÅ GÄVLE MUSEUM
Av: V – e
Läs artikel>>>
Innehåll: Fanor och medaljsamling hör olösligt ihop med regementet och ska förvaras där.
På avdelningen finns: Eldvapen, blåsinstrument, värjor, rotekistor, officerskantiner, uniformer, gradbeteckningar. Omfattande bildsamling. Fotografiska reproduktioner av regementets fanor. En mängd fotografier. Originalbilder i färg av Strokirch. Soldatkontrakt och andra urkunder.
Bild:
Gävle Museum
Artikel:
KAMRATFÖRENINGENS MÖTE PÅ MOHED DEN 13 augusti 1939.
Läs artikel>>> 

Bocken 1941 

Sång: Hälsingemarsch
Text av: Albert Wiksten
Artikel:
EN HÄLSINGERAPSODI – GLIMTAR FRÅN SVUNNA TIDER (utdrag)

Av: Eric S Nilsson

Läs artikel>>>

Innehåll: Beskrivning av kapten Wilhelm Engelke och hans skildring ”KUNGENS TJÄNARE”. Ant. Större byggnad på Mårdnäs (store byggherren överste och friherre Buddenbrock) nedrevs på 1830-talet och timret användes till gästgivargården i Myssje i Mo socken.
Artikel:
MIDSOMMARFIRANDE PÅ MOHED
Av Erik Wickberg
Läs artikel >>>
Bild: Midsommardag på Mohed (ute på heden)
     :
Ingången till officersbyggnaden smyckad till midsommarhelgen 

Bocken 1942 

Artikel: TRE HÄLSINGEPROFILER FRÅN KARL XII:s DAGAR
Av: Eric S Nilsson

Innehåll:
Handlar bl. a. om en dagbok av fänrik Robert Petre från Hälsinge Regemente
Sång:
Beväringsvisa från Mohed
Bild:
85-årige fanjunkare Winblad von Walter
Efterlysning:
Kamratföreningen efterlyser gamla beväringsminnen. 

Bocken 1943 

Artikel: KRÖNIKA OM HÄLSINGE REGEMENTE
Av: Ej angivit
Artikel:
EFTER 40 ÅR
Av: C. P. Wahlmark
Innehåll:
Handlar mest om vidareresa till Militärhögskolan i Gävle
Bild:
Teckning av Ivar Starkenberg – Barackerna i Mohed
Artikel:
EN MUSIKFANJUNKARES MINNEN
Av: Otto Lindwall
Läs artikel >>> 
Bild: F. musikfanjunkare Otto Lindwall
Artikel: MOHED DET STORA VÄGKORSET, LÄNETS NATURBESTÄMDA MEDELPUNKT
Av: J J:son Hanzén 
Läs artikel >>>
Bild: Kartskiss hur kontingenterna träffades
Artikel:
BATALJMÅLNINGARNA PÅ DROTTNINGHOLM
Av: Boo von Malmborg  
Läs artikel >>> 

Bocken 1944 

Bocken 1945 

Artikel: 38 TAPPERHETSMEDALJER OCH TVÅ S:T GEORGS-KORS
Av: Erik Wickberg
Läs artikel >>>
Bild: Medaljtavla   Foto: Nord
Artikel: ROBERT PETRE KAROLINSK DAGBOKSFÖRFATTARE OCH HÄLSINGEOFFICER
Av: Gert Nilsson

Bocken 1946 

Artikel: FRÅN 1800-TALETS MOHED, NÅGRA KLIPP UR GAMLA TIDNINGSSPALTER
Av: Rektor A. Liander
Läs artikel >>>
Bild: 
De gamla barackerna
     :
  Vid Florsjöns strand
     :
  Tavel-Nils, ett Mohedsoriginal, allmänt bekant på sin tid.
     :
  KARTA över Mohed på 1880- talet + beskrivning (över regementsområdet).
Artikel: 
HÄLSINGE REGEMENTES FANOR
Av: Kapten Rickard Nilsson
Bild:
Fana (ej angivit vilken)
     :
Livfanan år 1683

Bocken 1947  

Artikel: EN MINNESRIK STUND
Av: K. G. Nässlander
Läs artikel>>>

Bild:
Fredrik Winblad von Walter, fotograferad på 90-årsdagen.
Artikel:
LAPPSTAN VID MOHED
Av Rektor A. Liander
Läs artikel >>>
Bild: Per Ers Mor
   : ”Sommaridyll” utanför Myssje gamla gästgivargård. 

Bocken 1948 

Artikel: VÄGGMÅLNINGARNA PÅ Kungsbäck
Av: Sixten Söderhielm
Läs artikel >>>
Innehåll:
Flyttning av målningarna från officerspaviljongen i Mohed till Kungsbäck.
Bild:
Fin bild på målningen
    : Väggmålningarna medan de ännu sutto i officerspaviljongen på Mohed.
Artikel: MIN FÖRSTA KONTAKT MED MOHED OCH KUNGSBÄCK
Av: Överstelöjtnant K. G. Sohlén
Innehåll:
En Söderhamnsbo berättar om hämtning av utrustning på Mohed.   
Artikel: NÄR KARL XI MÖNSTRADE HÄLSINGE REGEMENTE
Av: Eliot Burman
Läs artikel >>>
Bild:
Karl XI 
"    : Livfanan 1683

Bocken 1949

Artikel: BACKFOLK
Av: Signe Källman
Läs artikel >>>

Artikel:
FANJUNKARE PER WÄSTBERG - LIFKOMPANIET
Av: Rektor A. Liander
Innehåll:
Per Westberg var med om att bygga ett litet kapell vid södra lägergränsen. Predikade ibland. Detta kapell lär nu ingå som en del av Moheds nuvarande missionshus. (OBS när artikelns skrevs). Men vart har underofficersbyggnaden flyttats, skriver han vidare. (Egna ant.  Till Pira)
Artikel:
CAROLINA BERGSTRÖMS KLOCKA
Av: Hugo Hellström
Artikel:
MOHED – ANTECKNINGAR OCH MINNEN
Av: Kapten Hugo Hellström
Läs artikel >>>
Bild:
Vy över område
     :
Pumpen
    : Kapten Hugo Hellström
     :
600 metersvallen
   : Karlavagnen
   : Överste E. von Krusenstierna
   : Överste C. A Fock 

Bocken 1950 

Artikel: UR OVANSJÖ KOMPANIS RULLOR
Av: Redaktör Erik Wickberg
Innehåll:
Ang. Robert Petre (dagboksförf.) (såldes brännvin t o m 1885 i ett stånd mellan rekryt- och kompanibarackerna)
Artikel:
SOLDATEN MÅRD (i Högbo).
Av Redaktör Carl Björk

Bocken 1951 

Artikel: FANJUNKARE FRIMAN – FORSA KOMPANI
Av: Fanjunkare L. O. Skyttner
Läs artikel >>>
Innehåll:
För bönhusets tillkomst arbetade Friman mycket ihop med fanjunkare P. Wästberg.
Bild:
Fanjunkare Gustaf Friman
"    :  Konglige Helsinge Warger:Regem:Sigill
Artikel:
EN TRUMSLAGARPOJKES MINNEN - MOHEDSGLIMTAR
Av: Rektor Arvid Liander
Läs artikel >>>
Innehåll:
F. järnvägstjänsteman V. Fredin kom till Mohed för att lära sig slå på trumma (11 år). Dirigent F. Ringvall. Sergeant Falk. Stavförare Caesar. Sex bröder Gelhaar. Ang. matlagning på Mohed. Kapten Hahn som även kallades Tall-Jonases tuppen. Tallens var en gård i Myssje.
Bild: J. G. Ceaser
Bild: F. Ringvall 

Bocken 1952

Artikel: SOLDATEN N:r 107 JONAS BORG    F. 1759 D. 1834
Av: Major O. P. Grundell
Bild:
Minnessten Jonas Borg
Bild:
Utsigt af Affairen wid Kajpias Ryssland den 18:de Julii 1789
(Teckning gjord av Fredrik Vilhelm Fahnehielm, som deltog i striden som 17-årig fänrik. Han var Chef för Alfta kompani 1806-1812, tredje major 1812, allt vid Kgl. Hälsinge regemente. Död 1835)
Artikel:
EN SOLDATSLÄKT VID KUNGL. HÄLSINGE REGEMENTE
Av: L. O. Skyttner
Innehåll:
Olof Grund och hans tre söner Jonas Grund, Pehr Grundin, Olof Oscar Grundell och Jonas Grund
Bild:
Jonas Grund
Bild:
Pehr Grundin
Bild:
Olof Oscar Grundell
Artikel:
OM ÖVERSTEBOSTÄLLET OCH DESS INNEHAVARE
Av Kapten Hugo Hellström
Innehåll:
Om Mårdnäs
 

Bocken 1953

Artikel: MOHEDSMINNEN
Av: Ewert Unger (regementsintendent 1902-1919)
Läs artikel >>>
Innehåll:
Om regementschefen Fock (svärfar till Göring), von Krusenstjerna (far till författare Agnes von K.) Byggnaderna på Mohed. Roliga historier.
Artikel:
SÖDERHAMN OCH DET SVENSKA FÖRSVARET
Av: Rektor Arvid Liander
Innehåll:
Grundandet, gevärssmedja, en del om Hälsinge regemente i Mohed
Bild:
Rustmästargården
Bild:
Höjden med lämningarna av Faxehus 

Bocken 1954 

Artikel: REGEMENTSCHEFENS TAL PÅ MOHED 20/9 1953
Läs artikel >>>
Bild:
Regementschefen
Artikel:
BJÖRNEN I BALSALEN OCH ANNAT MOHEDS-SKOJ
Läs artikel >>>
Innehåll:
Kapten Hugo Hellström berättar historier
Bild:
Kapten Hugo Hellström
Artikel:
IDROTTEN MEDFÖRDE EN BÄTTRE ANDA 
Innehåll:
Om J. A. Sääf. Om livet på Mohed.
Bild:
J. A. Sääf
Artikel:
EN BEVÄRING BERÄTTAR
Läs artikel >>>
Innehåll:
Intervju med Joel Lundberg från Flor
Bild:
Joel Lundberg
Artikel:
VACKER EXERCIS VISADES PÅ MOHED
Läs artikel >>>
Innehåll:
Om Fanjunkare Skyttner
Bild:
F. fanjunkare Skyttner med en timmermansbila, ett minne från Mohed
Artikel:
DÅ DE NYA GEVÄREN KOM
Läs artikel >>>
Innehåll:
Mårten Pira i Florkvarn. Piras svärfar ropade in underofficersbyggnaden
Funderingar om regementet skall flyttas tillbaka till Mohed.
Bild:
Mårten Pira vid minnesstenen på Mohed
     :
Syssloman Piras bostad i Florkvarn, förut underofficersbyggnad på Mohed
Artikel:
ENDAST FÅ BYGGNADER KVAR FRÅN MOHEDSTIDEN
Läs artikel >>>
Innehåll:
Intervju med Olle Hedqvist rekryt vid Mohed
Bild:
Olle Hedqvist
Artikel:
EN SPÄNNANDE NATT I VÄXBO
Läs artikel >>>
Innehåll:
Om Lars Johan Olsson
Bild:
Lars Johan Olsson
Artikel:
MANÖVERN I RYSK-JAPANSKA KRIGETS SKUGGA FÄLTTJÄNSTÖVNINGEN 1904 – ETT 50-ÅRSMINNE
Läs artikel >>>
Bild:
Hälsinge regemente marscherar till Bollnäs . Major Lowther, överste Blomstedt och
kapten Schönning
     :
Dåvarande kronprins Gustaf
     :
Utländska militärattachéer
Artikel:
FÖRSVARETS DAG PÅ MOHED 1953
Av: Redaktör Einar Sandberg
Läs artikel >>>
Bild:
Minnesstenen
   : Minnesstenen putsas
"    : Förbimarsch i Söderhamn
Artikel:
FLICKORNA GICK MILTALS TILL MOHED
Läs artikel >>>
Innehåll:
Om soldaten Per Lind
Bild:
Per Lind
Artikel: TRE BÖCKER OM HÄLSINGEKRIGARE
Av: R.N 
Läs artikel>>>

Bocken 1955

Artikel: AXBLOCK UR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES HISTORIA    
Av: Major Nils Frykberg
Bild: Generalmajor Adolf Ludvig von Post
"     :
Gideon Focks värja

Artikel:
EN INRYCKNINGSDAG
Av: L. O. Skyttner
Bild:
Kontingenten anländer till Mohed (långt led på fältet)
    : Utrustning (bild från skogen med mannar)
Artikel:
REGEMENTETS DAG 12-9 1954
Läs artikel>>>
Innehåll:
Om fjolårets festligheter i samband med regementets dag på Mohed.
Bild:
Vid minnessten.
Artikel:
UR GAMLA BREV OM MOHED  
Av: Arvid Liander
Bild: Fredrik Winblad von Walter   
Läs artikel >>>   

Bocken 1956 

Artikel: (Om musikkårer)

Bild:
  Musikkåren under dess ”storhets"-tid (från Mohed?)
     :
  I spetsen för regementet genom Söderhamn
"     :  Programblad 
     :
  Störst och minst (från Mohed?)
     :
  Avmarschen från Mohed (pampigt med musikkåren 1908)
Artikel:
MED KRONPRINS CARL JOHAN MOT NORGE
  HÄLSINGE REGEMENTE 1812-1814

Bocken 1957   

Artikel: REGEMENTETS HISTORIA OCH MUSEUM
Innehåll: Ang. den 1956 bildade stiftelsen "Kungl. Hälsinge regementes historie- och museifond"
och dess ändamål att främja utarbetandet av en regementshistoria och inrättandet av ett regementsmuseum.
Bild: Från utställningen i Soldathemmet den 12/1 1957 (i Gävle)

Artikel: ”
GENERALSREGEMENTET”
Av: N. F-g.
Innehåll:
Undersökning om vilka (med anknytning till Mohed) som har blivit generalmajor eller högre 
Artikel:
AXPLOCK UR REGEMENTETS HISTORIA EFTER 1810 TILL MOHEDSTIDENS SLUT
Av: Major Nils Frykberg
Innehåll:
sid 13 ang. von Döbeln
Bild:
Lägerbyggnaden (officersbyggnaden) å Mohed sådan den såg ut 1860.
På slätten framför lägerbyggnaden ägde generalmönstringarna rum.
     : Gymnastikuppvisning å Mohed midsommardagen 1899
     :
Bild från Mohed midsommardagen 1894
     :
Hälsinge regemente före avmarschen till fälttjänstövningarna 1904
     :
Kronprinsen med några mannar och chefen för generalstaben Axel Rappe
     :
Entrén till officersbyggnaden å Mohed vid kungalunchen 1904
Artikel:
NATHAN SÖDERBLOM OCH MOHED
Av: N. F-g
Bild:
Brev från Olof Thörnell
 

Bocken 1958 

Artikel: INFÖR 50-ÅRSMINNET AV REGEMENTETS FÖRFLYTTNING FRÅN MOHED
Av: Regementschef överste Axel Henriksson
Läs artikel >>>  
Innehåll: Historik över regementet
Artikel:
FÖR 50 ÅR SEDAN
Av: Nils Frykberg
Läs artikel >>>
Innehåll:
Regementet lämnar Mohed
Bild:
Huvuddelen av ”barackstaden” å Mohed sådan den såg ut, när regementet lämnade mötesplatsen.
"    : Framsidan av matsedeln från avskedsmiddagen
    :
 Här synes musikkåren och befälskompaniet lämna minnesstenen efter densammas avtäckning  (se Bocken 1956 samma bild)
Artikel:
NÅGOT OM MOHEDS LÄGER GENOM TIDERNA
Av: Nils Frykberg
Läs artikel >>>
Innehåll:
Mycket om byggnaderna med årtal för uppförandet.
Bild: 
  Här en bild från Moheds läger (soldaternas tält och officersbyggnaden)
     :
  Afritning 1680
     :
  Karta 1688
     :
  Lägerbyggnaden 1860 (officersbostaden). Efter ett av de första fotografier som tagits.
     :
  Det fanns vackra björkalléer å Mohed
Artikel: ETT 50-ÅRS MINNE UPPTECKNAD AV EN ÄLDRE SEDAN LÄNGE PENSIONERAD OFFICER 
SKRÄDDARE BORG
Läs artikel >>>
Av: Pensionerad officer
Innehåll:
Om skräddare Borg och snapshistorien
Historien är även omnämnd i Olof Arboréns bok "Svart och vitt". Det var han som gjorde busstrecket.

Två sidor minnesbilder
sammanställda av Major Nils Frykberg

Bild:
Musikkårens personal vid fotbollsträning å Mohed mot slutet av 1890-taletl
     :
Stora skjutbanan 600 m.-hållet
"     :  "       "              400 "
     :
Lilla Skjutbanan. Till höger arkivbyggnaden. Till vänster officerarnas  stall- och uthusbyggnad
     :
Vy över exercisfältet, tagen från nordöstra hörnet (snöplogen) 1880-talet
     :
Kokhus och matsalar. 1890-talet
     :
Kompanibodarna
     :
Midsommarbild med utklädd musikkår 

Bocken 1959 

Artikel: 50 ÅR PÅ KUNGSBÄCK
Av: Nils Frykberg
Innehåll:
Bl. a. om flyttning av ett av manskapsmarketenterierna till Gävle från den gamla mötesplatsen. Även ett av kokhusen.
Artikel: INFLYTTNINGEN PÅ KUNGSBÄCK FÖR 50 ÅR SEDAN
Av: Överstelöjtnant K. G. Sohlén

Bild: Matsalen i officersmässen 1909 (i Gävle målningarna från Mohed)
Bild: Salongen i officersmässen 1909 (i Gävle)
Bild: Överste von Krusenstierna
   
Artikel: DEN MILITÄRA SJÄLAVÅRDEN GENOM TIDERNA
Av: Kapten G. Fernquist
Källor: Fältpräster och själavård av Robert Murray
         Kungl Hälsinge regementes soldatkyrka av Bengt Ingemar Kilström
Bild: Fältpräst från 1880-talet. Teckning av G. Cederström

Bocken (Bok) 1960-61 

Artikel: SÄGNEN OM BOCKEN REGEMENTETS SYMBOL
Av: Erik Wickberg
Artikel:
HÄLSINGE RYTTARE, FÄNIKA OCH INDELTA REGEMENTE
Bild:
Hälsinge regementes fälttåg och förläggningar
Bild:
Narva 1700
Bild:
Gemäuerthof 1705
Bild:
Gadebusch 1712
Artikel:
MED FLYGANDE FANOR I ÖRLOG OCH FRED
Av: Ivar Hillström
Läs artikel >>>
Bild: 7 bilder på olika fanor 1683, 1756, 1819, 1855, 1897, 1952, kompanifana från 1686
Artikel:
HUR SOCKNARNA GAV KOMPANIERNA NAMN
Av: Gunnar Fernquist
Bild:
Överste Gustaf Horn
Bild:
Soldattyper från Karl XI: tid. Rödkritteckning av J. Ph. Lembke Nationalmuseum
Bild:
Förordning emellan rothar och soldater
Bild: Torpbesiktning. Färglitografi av V.L.E. Sparre
Bild: Kompaniområdena vid det indelta Hälsinge regemente
 
Bild:
Soldatkontrakt från 1847 

Bocken 1962

Artikel: FRÅN FÄNNIKELEDNING TILL REGEMENTSSTAB  
Av: Erik Wickberg
Läs artikel >>>
Bild: Kapten, trumslagare och pipare från mitten av 1600-talet
Artikel:
DE TÅGADE I TÄTEN FÖR HÄLSINGARNA 
Av: Gunnar Fernquist
Läs artikel >>>
Innehåll: Regementets chefer 1630-1908
Artikel:
HÄLSANS VÅRDARE I FÄLT OCH LÄGER
Av: Bernt Bernholm
Läs artikel >>>
Innehåll:
Om läkare och deras mediciner
Bild 2 st:
Trepanering och amputation av ben (Bilderna ur Meyersson ”Studier i Serafimerlasarettets instrumentsamling”)
Bilder sid 147: 5 saker från museets montrar… 

Bocken 1963 

Artikel: KOMPANIET SOM HADE ÖVERSTEN TILL KAPTEN
Av: Erik Wickberg
Läs artikel >>>
Innehåll:
Om Livkompaniet (Mårdnäs) och Kaptensboställe Kyrkbyn 13, m. m.
Bild:
Bollnäs kyrka på 1870-talet efter en oljemålning av fanj Hans Erik Wickberg år 1872
Artikel:
LIVKOMPANIETS SISTE ”KAPTENLÖJTNANT"
Av: Eric Wennsten
Bild:
Kapten Janne Högman
Artikel:
FÄNRIKSBOSTÄLLET PÅ LIVKOMPANIET
Läs artikel >>>
Innehåll:
Hemmanet Sibo nr 2 i Hanebo socken
Bild:
Oljemålning av ”Sibo Militieboställe” är utförd av hälsingekonstnären S A Blombergsson (1810 – 1875) och hämtad ur Gammal Hälsingekultur 1931 av S Brun och A Vestlund.
Artikel:
EN HANEBOKNEKT MED KRIGSMERITER
Av: Edv. Johnson
Innehåll:
Om Runnsten från Belse
Artikel:
SOLDATBREV FRÅN NORGE TILL HUSTRU OCH BARN
Av: Ivar Hillström
Innehåll:
Brev från 44-årige Erik Pihl till hustru och barn
Bild:
Kihls i Lilltjära, Kilafors, uppfört år 1880   Foto: V. Johnson
Artikel:
HÄLSINGEKNEKTAR FRÅN SEKELSKIFTET
Av: Edvin Hedenmalm
Bild:
Erik och Kristina Dahl, Rehn, Bollnäs
Bild:
Anslagstavla på soldattorpets gavel
Bild:
Soldattorpets ”Lövs i Gusbo”. Hanebo sockens sista ryggåsstuga, byggd omkring 1800. Fotot taget 1947
Bild:
Livkompaniet vid sekelskiftet
Artikel:
ETT STYCKE HISTORIA OM MAT OCH PENGAR
Av: Erik Wickberg
Innehåll:
Mathallar på Mohed. Arbrå kompani torde ha gått i spetsen för byggande av mathallar, men övriga kompanier följde snart exemplet, och i anslutning till vart och ett av lägerplatsens tvenne kokhus växte inom några år fyra mathallar upp.
Bild: Mathallar och kokhus på Mohed
     :
Interiör från mathall (Var?)
     :
Lägerliv på Mohed 1890 (Bland kastruller och slevar utomhus) 
Artikel:
RÄTT- OCH SKYLDIGHETER SOM INDELT SOLDAT
Av: Victor Johnson
Bild:
Bild av tavla. Vy från Mohed i Helsingland öfver Florsjön och Näcktjärn samt den rödmålade bondgården, der Helsinge Regementes knektekontrakt år 1682 blef underskrifvet. Målad av Svante Albert Blombergsson född 1810 på Sibo militärboställe i Hanebo socken. 

Bocken 1964

Artikel: SVENSKA TAPPERHETSMEDALJER OCH RYSKA S:T GEORGSKORS
Av: Gunnar Fernquist 

Bocken 1965 

Artikel: EN GÅVA FRÅN KUNGEN TILL ”REGEMENTETS MODER”
Av: Gunnar Fernquist
Artikel:
GULDUR MED KEDJA OCH MEDALJONG DONERAS TILL REGEMENTET 

Bocken 1967 

Bild: sid 63 Fint collage (Minne från fest)
Artikel:
sid 65 KAPTEN RÄDDADE MOHEDS TAPETER
Innehåll:
Väggmålningarnas tillkomst och flyttningen till Gävle. Målade av Alfred Blombergsson (21/4 1810 – 25/2 1875)
Bild:
”Vapensalen” på Mohed omkring 1890 Underlöjtnant And. Schöning, Rick.
Sandberg och Stig Södersten
Bild:
Karl Sjöströms utkast till väggdekorationer i officersmässen.
Bild:
Detalj av tapeterna. 

Bocken 1968 

Artikel: ”KRIGEN” 1904 OCH 1967 I HÄLSINGEBYGDERNA
Av: Knut Björkenstam
Innehåll:
Om övningarna. 5 dagars strid i sep 1904
Bild:
Stridsledningen 1904. I mitten dåvarande kronprins Gustav. 

Bocken 1969 

Bild sid 17: 1683 års livfana, målad av Baltzar Friedrich/Livrustkammaren
Bild sid 17:
1759 års livfana. Ritad av Fredrik de Derich utförd efter 1756 års
modell/Livrustkammaren
Artikel sid 68
: REGEMENTET LÄMNAR SIN GAMLA MÖTESPLATS
Innehåll: Diskussion inför regementets flyttning
Bild:
Vid minnesstenen på Mohed. Överstarna Henriksson, Sköld, Berggren 

Bocken 1970 

Bild sid 18: Kompaniområdena vid det indelta Hälsinge regemente
Artikel sid 46-50:
FANJUNKARE OCH KONSTNÄR
Av: Ingemar Svensson
Läs artikel >>>
Innehåll:
Om Fredrik Winblad von Walter och hans verksamhet som konstnär
Bild:
von Walter med lång mustasch
Bild 3 st:
Målningar av von Walter
Bild:
1812-13 års kompanifana. Utförd efter 1766 års modell. Livrustkammaren  (färg)
Bild:
Bataljonsfana av 1819 års modell – Hälsinge regemente (färg)
Bild 3 st:
Målningar av von Walter

Artikel sid 55:
FJORTONDE REGEMENTET
Av: Olle Törnblom
Läs artikel >>>
Innehåll:
Ang. benämningarna Kungl. Hälsinge regemente och I 14
Bild:
Regementets äldsta bevarade fanor från 1756 och 1683. (Svart-vit bild)

Artikel sid 57-63:
HUR HÄLSINGARNA DROG UT I FÄLT
Av: Gunnar Fernquist
Innehåll:
Regementsorder  och Marche Route
Bild:
Kompani på marsch. Croquie av C. Sv. Bennet
Bild:
Regementets marschroute 30 april-11 maj 1812

Artikel sid 70-72 :
NÅGOT OM HÄLSINGARNA I SLAGET VID POLTAVA 1709
Av: Ivar Hillström
Källor:
Gustaf Petri: Slaget vid Poltava (Karolinska förbundets årsbok 1958)
Otto Bergström: Helsinge regementets chefer 1629-1909
Hälsinge regementes historia (1967)
Bild:
Bataljmålning av Winblad von Walter
Bild: 1719 års generalmönstringsrulla berättar att översten Gideon Fock är fången i Ryssland 

Bocken 1971 

Artikel sid 9-11: SJÄLAVÅRD OCH MUSIK
Av: Erik Wickberg
Läs artikel >>>
Innehåll: 
Om regementets gudstjänster, Minnestavla i Mo kyrka överlämnad av regementet till Mo kyrka
Bild:
Minnestavlan som pryder ena korväggen.

Artikel sid 12-15:
REGEMENTSPRÄSTER OCH MUSIKANTER
Innehåll:
Förteckning över regementspräster och musikdirektörer
Bild:
5 bilder på reg.präster
Bild:
3 bilder på musikdirektörer

Artikel sid 15-17:
MED PRÄSTROCK SOM UNIFORM OCH BÖNBOKEN SÅSOM VAPEN
Av: Erik Wickberg
Bild
sid 32:1855 års bataljonsfana. Utförd efter 1844-1849 – årsmodell. – Hälsinge regemente (gul-svart-beige bock gul)
Bild
sid 33:1897 års bataljonsfana – Hälsinge regemente (gult kors på blå botten)

Artikel sid 35-44: 
DEN GAMLE KNEKTENS DAGBOKSANTECKNINGAR
Sammanställt av: Sven Bratt
Innehåll: 
Korpral Modds dagbok från sin tjänst vid regementet under åren 1808-1836
Bild:
Korpral Modds torp i Glösbo i våra dagar. Foto 1970 S. Bratt
Bild:
Ett par sidor ur Modds dagbok
Bild:
Skattsedel, daterad den 4 december 1820

Artikel sid 45-50:
EN ÄKTA MOHEDNING MED MÅNGA LÄGERMINNEN
Av: Erik Wickberg
Läs artikel >>>
Innehåll:
75-årige Teodor Björk berättar minnen från pojkåren i Mohed. Om slagsmålen, midsommar, von Walter. Om Arboren och historien om Annas pojke.
Bild:
  Teodor Björk

Artikel sid 51-54:
KARL XI  GAV REGEMENTET EN GUL BOCK SOM SYMBOL
Av: Christer Palm
Läs artikel >>>
Innehåll:
Om fanor och dess historia
Bild:
Hälsingarnas äldsta livsfana (svart-vit bild)
     :
En kompanifana (svart-vit bild) 

Anteckningar sid 76: I samband med Hälsinge flygflottilj 25-års jubileum ordnades en minnesutställning över ”Hälsingarnas” krigarliv på Mohed och i fält 1689-1908 (Kartor, skisser, tavlor)

Tonvikten låg på förhållanden vid Mohed där kung Karl XI hade bestämt att ”inmönstra Helsinge- och Gästrikelandens infanteriregemente under översten Ludvig Wilhelm Taubes kommando”. Förutom kartor och skisser bestod utställningen också av en stor samling tennsoldater, där de intresserade kunde se arméns uniformer genom tiderna. Vidare fanns betydande inslag av tavlor bl.a. ”den målande fanjunkaren” Fredrik Winblad von Walters bataljmålningar

Bocken 1972
 

Artikel sid 9-12: BARBERARE, FÄLTSKÄRER OCH REGEMENTSLÄKARE
Av: Erik Wickberg
Innehåll:
Om regementets läkare som även kallades barberare, förteckning av regementsläkare.
Bild:
6 bilder på läkare
Bild sid
32:1952 års regementsfana, utförd efter 1950 års modell (i färg)
Bild sid
32:Bataljonsfana för Hälsinge tremänningsregemente. Förlorad i slaget vid Lund 1676. - Tygmuseet, Köpenhamn.  (färg)

Artikel sid 59-64 : VAD FYRA MINNESSTENAR HAR ATT FÖRTÄLJA
Av: K.B.
Innehåll
: Stenen på Mohed. Stenen i Regementsparken. Sten till minne av soldaten No 131 Johan Erik Gadd. Kungastenen vid Vall.
Bild:
Bilder på de fyra minnesstenarna

Artikel sid 65:
DEN TRETTIONIONDE TAPPERHETSMEDALJEN
Av: Christer Palm
Innehåll:
Hans Hedblom mottar ett dokument från Hälsinge regemente. Hans Hedblom har skänkt en tapperhetsmedalj till kyrkan som senare överförde den till regementets medaljsamling i samråd med Hans Hedblom.
Bild:
Hans Hedblom mottar dokumentet.

Bild sid 99: Chefavtackning Jan Smedler, mottager en tavla.  (tavla, med olika uniformer på fotot. Var kan den finnas??)

Bocken 1973

Artikel: SKALMEJBLÅSARE OCH REGEMENTSTRUMSLAGARE
Av: Erik Wickberg
Innehåll:
Namnförteckning

Bild: Musikbyggningen på Mohed  (enda bilden på den bygg
naden som jag sett)

Bild:
Karolinsk trumslagare
Bild:
8 bilder på regementstrumslagare
Artikel:
GAMLE HÖVITSMANNEN OCH HANS DILEMMA
Av: Erik Wickberg
Innehåll:
Om fänikans befälhavare, ”manhaftig Peder Hansson”, berättar domboken för Gästrikland den 7 maj 1632. Var med om ett skeppsbrott, varvid han ”farit illa på sin
hemligting”.
Artikel:
HUR HÄLSINGARNA FICK NR 14
Av: Christer Palm
Innehåll:
Svensk efterapning av utländskt system. Numrering enligt arméns rangrulla. Hur uppstod arméns rangrulla? Landskapens rangordning är urgammal.
Artikel:
FRÅN LÄGERLIVET I FLYDDA DAGAR
Upptecknat efter framlidne Hälsingefanjunkaren, löjtnanten i armén Alarik Wickberg

Innehåll:
Plagget ”Olle”:s historia  

Bocken 1974

Artikel sid 176: BOCKEN-BIBLIOGRAFI
Innehåll: Sammanställning av de ämnen, som behandlats i de föregående tretton årsböckerna.

Bocken 1975 

Artikel: TVÅ BEVARADE SOLDATBREV FRÅN FÄLTTÅGET 1808-1809
Av: Johan Wideen
Läs artikel >>>
Innehåll:
Brev från soldaten vid Färnebo kompani nr 109 Jonas Jonsson Bom till hustrun Brita Jonsdotter och daterat den 12 april 1808 i Skillingmark i Värmland.
Brev från soldaten nr 117 Lars Ahl till hustrun Maria Jonsdotter och daterat Grisslehamn den 9 augusti 1808.

Bocken 1988

Artikel sid 35: KAMRATFÖRENINGENS FÖRSTA HALVSEKEL
Av: Erik Persson
Bild: Bild från kamratfesten i Mohed 1939 vid minnesstenen
"    : Överlämnandet av minnestavlan till kyrkoherde E. Forsell (1958)
"    : Vid minneshögtiden i Mohed 1968.
"    : Vid minneshögtiden 1978 19 augusti
Artikel sid 79: BOCKEN UNDER DE 50 ÅREN
Av: Erik Persson
Källor: Tidigare Bocken
Bild: Officerspaviljongen i Mohed med uppställning inför en generalmönstring
"    : Från Regementets Dag på Mohed 
Artikel sid 107 :
REGEMENTETS GAMLA LÄGERPLATS OCH EXERCISPLATS I MOHED
Av: Erik Persson
Läs artikel>>>
Bild: Näcktjärn och gården i Tjärnberg där avtalet om det ständiga knektehållet underskrevs den 9   augusti 1682
"    : Heden
, offbyggnaden samt förläggningstält
"    : Lägerbyggnaden i dess ursprungliga utförande samt heden
"    : Hagabyggnaden efter renovering 1904 samt typisk björkallé
"    : Norra förläggningsbaracken i Mohed med vaktkur
"    : Kompaniförråd, förrådsbyggnader
"    : Björkalléer fanns det gott om i lägret
"    : Huvuddelen av barackstaden i Mohed, som den såg ut i slutskedet. Den närmaste baracken är rekrytbaracken
"    : Kompanimatsalar med kokhus och personal. Kokhusen försågs med ångkokutr under 1800-talet
"    : En av de två lägerhyddorna uppförda efter 1901 för de större vpl-kullarna, vissa år två kullar. Samtidigt utökades regementet till tre bataljoner.
"    : Stora huvudförrådet.
"    : Lilla skjutbanan med uppbyggd skjutplats.
"    : Minnestavla, Norrängeslägret
"    : Från en midsommarfest på Mohed
"    : Per Ers Mor, född 1824 ?, här 83 år gammal
"    : Ytterligare en midsommarstång
"    : Karta över lägret på 1880-talet
"    : Skjutplats på stora banan
"    : Vaktbyggnaden med lägervakten
"    : Läsesalongen på Mohed
"    : Uoffmässen till vänster (Hagabyggnaden) uoffbyggnaden i mitten och exercishuset till höger
"    : Gymnastikövning. Till höger anordningar för sådana
"    : Pumphuset - pumpa långsamt
"    : Exercis på heden
"    : Offpaviljongen och bläckhornet
"    : Avmarsch efter avtäckningen av minnesstenen den 23/8 1908