HISTORIA  

forordning.jpg (32608 byte)
Förordning för soldaten

Hälsinge Regemente har en mycket gammal och anrik historia, och man brukar räkna 1624 som regementets tillkomstår. Det finns tre huvudlinjer i de svenska regementenas tillkomsthistoria:

Fänikan: organiserad ur den medeltida bondehären.

Landsregementet: som var rekryterat från flera landskap.

Landskapsregementet: som var rekryterat från en mera bestämd geografisk region.

Utdrag ur Kamrattidningen Bocken, 
Artikel "Regementets gamla lägerplats och exercisplats i Mohed" 
Av: Erik Persson

Regementets lägerplatser - eller rättare uttryckt exercisplatser – tillkom vid införande av det yngre indelningsverket. För Helsinge Regementes del skedde detta 1682 enligt ett kontrakt mellan Karl XI och allmogen i länet efter att regementet mönstrat på Florheds läger den 7-9 augusti 1682.

På kartor från 1680 och 1688 fanns platsen också redan utmärkt som lägerplats. Totala arealen utgjorde 117 tunnland från begynnelsen med Florsjöns vatten som begränsning i väster. Platsen behövde en hel del röjningar för att vara användbar som exercished.

Lägerområdet ökades sedan flera gånger genom expropriering av intilliggande mark på 1860- och 1880-talet samt 1902. 

Mohed, liksom övriga lägerplatser, var främst en exercisplats och länge utan några byggnader av omfattning för ändamålet som lägerplats. Förläggning under regementsmötena och övrig utbildning skedde i tält. Endast de sjuka hade förmånen av att få förläggning inomhus i omkringliggande gårdar, senare i förhyrd lokal i Myskje. En del förrådslokaler förhyrdes också länge utanför själva lägerplatsen. Den egentliga utbyggnaden av lägret påbörjades först i början på 1800-talet, kanske främst efter att de inledande värnpliktsbestämmelserna införts 1810 och 1812.

Läs hela artikeln >>>

Läs artikel "Inför 50-årsminnet av regementets förflyttning från Mohed" >>>

Läs artikel "MOHED anteckningar och minnen" >>>