BYGGNADER

BESKRIVNING AV BYGGNADER PÅ KARTAN

Kartan visar byggnaderna omkring år 1880.

1

barack.jpg (25202 byte)
"Rekrytbaracken" 
(syns längst fram)

Rekrytbaracken,
där de stamanställda voro förlagda under rekrytmötena, med bakomliggande tvätthus. Vattenledning fanns ej varför vatten måste hämtas och köras dit i stora tunnor.

Egna ant. från diverse källor:
Enl. bok av Skyttner: Enl Kungl brev 26/3 1887 barack för 20 underoff. och 400 man den s.k. rekrytbaracken längst bort mot Lappstan

2-4
Beväringsbaracker  med bakomliggande tvätthus
(Se bild ovan: Beväringsbarackerna syns bakom rekrytbaracken)

Egna ant. från diverse källor:  
1859 byggdes för 300 man Enligt Skyttners bok sid 102

5
 
Exercishus

Egna ant. från diverse källor:
Byggd 1859. Den första äldsta baracken som senare 1890 ändrades till exercishus. Till 1866 års möten fick den 2 underofficersrum inredda på ena gaveln enl bok av Skyttner.

6
Manskapsmarketenterier jämte byggnader för den kvinnliga betjäningen.("uvarna")

7

haga.jpg (52348 byte)
Uoffmässen till vänster(Hagabyggnaden) uoffbyggnaden i mitten och exercishuset till höger

Underofficerspaviljong och underofficersmäss

Egna ant. från diverse källor: 
Matpaviljong för underofficerskåren, s k Hagabyggnaden. Enl Skyttners bok byggdes den 1838-1840. Påbyggdes med en våning på 1880-talet enl samma bok. Renovering 1903-1904 inför kungabesöket vid Hälsingemanövern.

8

musik.jpg (57477 byte)
Bild ur Bocken 1973
Musikpersonalens paviljong och i vinkel däremot musikens övningslokal

9

off.jpg (31889 byte)
Officerspaviljongen i tre våningar med tillbyggda flyglar i två våningar samt med utbyggda verandor å den norra satt musiken och konserterade på kvällarna, då officerarna efter middagen intogo sina platser på den andra verandan och njöto sin punch. (75 öre litern)
 
Egna ant. från diverse källor:
Enl Nils Frykbergs artikel i Bocken: = Lägerbyggnaden byggd under von Platens tid 1809-1815. Den först uppförda byggnaden i lägret. Enl Skyttners bok byggdes gavelbyggnaderna år 1880. 

10

blackhorn.jpg (23176 byte)

"Bläckhornet" en kvadratisk byggnad med sluttande tak åt fyra sidor och med skorstenen i mitten. Här bodde de 8 kompanicheferna i var sitt rum, fyra å nedre botten och fyra ovanpå.  

Egna ant. från diverse källor:
Tidpunkten för uppförande har ej kunnat klarläggas

11
"Sumpen" officerarnas kökspaviljong med postkontoret i västra ändan. Å övre botten bodde den kvinnliga betjäningen. År 1896 tillbyggdes i vinkel mot denna byggnad matsal och mäss för officerare

12
Stall och uthusbyggnader för off.

13
Arkivbyggnaden. I östra ändan på nedre botten expedition. En trappa upp rum för off. volontärer. I västra ändan arrestlokaler på nedre botten. Å övre botten bostad för förrådsförvaltaren.

Egna ant. från diverse källor:
Byggdes 1860-1861 på samma plats som den 1840 nerbrunna musikkasernen (brann ner under pågående generalmönstring enl. Nils Frykberg) förut legat.  Såldes under överste Muncks tid till kronan för att begagnas i och för regementets skolor sedan största delen av arkivhandlingarna överlämnats till Krigsarkivet.

14

smia.jpg (16805 byte)

Bostad för gevärshantverkare jämte smedja. 

Egna ant. från diverse källor:
Byggdes under "Munckens tid" mellan åren 1882-1893

15

ammforrod.jpg (28269 byte)

Byggnader för förvaring av skjutmateriel.

Egna ant. från diverse källor:
Ur Bok L O Skyttner sid 102: Krutkapellet i närheten av Florsjön.
Ammunitionsförråd =krutkapellet Byggdes 1857. Revs på 1950-talet

16

kok.jpg (40358 byte)
 
Manskapets matsalar
med däremellan liggande kokhus och proviantbodar.

Egna ant. från diverse källor:
Lifkompaniet uppförde sin matsal 1889

 
17
Lagerhus av sten
, där provianten emottogs och uppvägdes under kontroll av daglöjtnanten. 

 
18

sjukhus.jpg (27103 byte)

Sjukhuset.

Egna ant. från diverse källor:
Byggdes 186o

19
Huvudförrådet.

20
Bårhus
.

21
Mindre förrådsbyggnader.

22
Officerarnas badhus.

23 
Skjutbana. 
24
Större skjutbana, troligen anlagd i början på 1890-talet.
25
"Skansen", där mottagningsposten hade sin givna plats. 
26
"Snöplogen" vid vägskälet (ej synligt å vidstående karta).
a)
"Bataljonsluckan", bredare väg skiljande kompanigatorna (8st) från varandra.
b)
8 st kompanigator
c)
Stora talldungen
d)
Pinnmohöjden, nästa dagligen ingående i någon övning
e)
Talldungen med gymnastikredskapen
f)
I samband med 1901 års härordning byggdes där 2 st "lägerhyddor" rymmande vardera 300 man. Dessa lägerhyddor togs i anspråk första gången 1904 och var de sista byggnaderna som uppfördes.
g)
Östra skogsbrynet (ej synligt på vidstående karta). Här uppmarscherade samtliga åtta kompanier inryckningsdagen å regementsmötet för att på slaget kl. 12.00, då spelet rördes vid lägervakten (h), marschera inpå fältet och in i sina kompanigator, där de mottogs av kompanierna tilldelat befäl, varefter indelning gjordes.
h)
Lägervakten

vaktbyggnad.jpg (22264 byte)
Vaktbyggnaden

Norr om landsvägen Söderala - Mo låg "Lappstaden. Längst österut i någon av byggnaderna därstädes ett bönhus. Närmast norr om vägen till Kyrkbyn "Capernaum", där någon av skjutbaneflickorna bodde, då midsommartid tivolianläggningar uppsattes i skogen vid Lappstaden. I byggnaden byggd i rät vinkel söder om första "a" i Lappstaden, diversehandel ägd av Johanna Andersson gemenligt kallad "Johanna i Lappstan", som alltid tänkte på de värnpliktigas bästa. I byggnadskomplexet väster om Lappstaden låg Edboms kafé.

Under regementsmötena låg alltid ena bataljonen i tält i parken, genom vilken kompanigatorna leda. Regementet var då organiserat på två bataljoner. Under den varma årstiden var manskapets badplats i Florsjön nordväst om 16. Under daglöjtnantens tillsyn användes badplatsen, där räddningsbåtar funnos och där strängt förbud rådde att begiva sig utanför en markerad och utprickad linje. 
 

Läs artikel "Endast få byggnader kvar från Mohedstiden" >>>
I ovanstående artikel berättar Olle Hedqvist vilka byggnader som fanns kvar 1954.

Läs artikel "Från 1880-talets Mohed" >>>

Läs artikel "Något om Moheds läger genom tiderna" >>>

Läs artikel "Väggmålningarna på Kungsbäck" >>>